Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van RS-Housing B.V. d.d. november 2020

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

RS-Housing – betekend RS-Housing B.V.

Opdrachtgever – betekend de opdrachtgever van RS-Housing.

Producten – de door RS-Housing aan opdrachtgever te leveren of geleverde producten.

Oplevering – Het moment waarop RS-houding aan opdrachtgever heeft verteld dat de producten zijn geïnstalleerd en/of geleverd.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van Producten en diensten door RS-Housing aan Opdrachtgever en maken deel uit van alle overeenkomsten met opdrachtgever.

2.      Alleen schriftelijk door de opdrachtnemer aanvaardt zullen er afwijkende voorwaarden gelden voor de desbetreffende overeenkomst.

3.      De overeenkomst tussen RS-Housing en opdrachtgever is te allen tijde lijdend. Wijzigingen en/of aanvullingen zijn alleen geldig wanneer dit schriftelijk is vastgelegd en door beide partijen is ondertekend.

4.      Wanneer er enige bepaling in deze algemene voorwaarden om een of andere reden niet geldig is, blijven alle andere voorwaarden van kracht en zullen de partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke inhoud zo dicht mogelijk blijft bij de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 3 – Offertes

1.      Alle overeenkomsten komen pas tot stand, nadat RS-Housing deze schriftelijk heeft bevestigd.

2.      Bij aanvaarden van de offerte heeft de opdrachtgever 2 dagen de tijd om zich op de aanvaarding te herroepen.

3.      Alle verstrekte prijzen, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgesteld. De offertes zijn pas bindend zodra RS-Housing deze schriftelijk heeft bevestigd.

4.      De offertes van RS-Housing hebben een standaard geldigheidsduur van 30 dagen tenzij dit schriftelijk is bevestigd. Wanneer de offerte niet binnen de gestelde termijn is bevestigd is RS-Housing vrij om de condities van de offerte te wijzigen.

Artikel 4 – Overeenkomst

1.      Bij een schriftelijke aanvaarding of bevestiging door RS-Housing van een opdracht van opdrachtgever binnen vijf werkdagen na ontvangst opdracht of de feitelijke afgifte van een product of het feitelijk uitvoeren van de betreffende order door RS-Housing komt de overeenkomst slechts tot stand.

Artikel 5 – Uitvoering overeenkomst

1.      RS-Housing bepaalt de wijze waarop een opdracht wordt uitgevoerd.

2.      RS-Housing is gerechtigd zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden.

Artikel 6 – Plichten opdrachtgever

1.      De opdrachtgever verschaft RS-Housing alle gegevens die RS-Housing redelijkerwijze nodig heeft voor uitvoering van de opdracht. Tevens verschaft de Opdrachtgever alle noodzakelijke medewerking aan de uitvoering van de opdracht. RS-Housing is niet verantwoordelijk voor de aanvraag van vergunningen, de medewerking van derden, of gevolgen van ontbreken daarvan.

2.      Voor schade die het gevolg zijn van het ontbreken van medewerking van Opdrachtgever bij het verkrijgen van alle gegevens die RS-Housing Redelijkerwijze nodig heeft voor de uitvoering van de opdracht is RS-Housing niet aansprakelijk.

3.      RS-Housing kan de uitvoering van de verstrekte opdracht opschorten tot het tijdstip dat de opdrachtgever aan de in lid 1 van dit artikel bedoelde verplichtingen heeft gedaan.

Artikel 7 – Prijzen

1.      De opgegeven prijzen van RS-Housing zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief alle overige heffingen, rechten of lasten verschuldigd in verband met de uitvoering van de opdracht. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de overeenkomst.

2.      Indien prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren, zoals bijvoorbeeld lonen, materialen transport en verzekeringstarieven een verhoging ondergaan, door welke oorzaak dan ook, is RS-Housing gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.

3.      Indien de uitvoering op verzoek van de opdracht aan RS-Housing op verzoek van de opdrachtgever of door uitblijven van gegevens of instructies of andere bij opdrachtgever liggende oorzaken wordt vertraagd, is RS-Housing gerechtigd de prijzen te verhogen met extra kosten als gevolg hiervan, zoals renteverlies.

Artikel 8 – Betaling

1.      Betaling geschiedt conform de offerte.

2.      Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen betalingstermijn aan zijn verplichtingen jegens RS-Housing heeft voldaan, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf het moment waarop opdrachtgever in verzuim is tot aan de dag van de volledige betaling is opdrachtgever vertragingsrente verschuldigd van 1,5% over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, onverminderd het recht van RS-Housing op volledige schadevergoeding op basis van de wet.

3.      Alle kosten van invordering van het door opdrachtgever verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvraag, incassokosten, alsmede de kosten door RS-Housing in te schakelen advocaten, deurwaardes en andere deskundigen. Indien opdrachtgever in verzuim verkeert, zal een overeengekomen bedrag van 10% van de hoofdsom in rekening worden gebracht, met een minimum van €250, – onverminderd het recht van RS-Housing op volledige vergoeding indien daadwerkelijke kosten van verhaal voor RS-Housing hoger zijn dan dit overeengekomen bedrag.

4.      Facturen worden geacht door opdrachtgever te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden, indoen de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na factuurdatum door middel van een aangetekende brief bezwaar maakt.

Artikel 9 – Levering

1.      RS-Housing zal alle producten feitelijk op gebruikslocatie (laten)afleveren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.      Na levering zullen de producten worden nagelopen en vallen de producten na deze controle onder het risico van de opdrachtgever.

3.      RS-Housing is gewettigd de levering is gedeeltes te laten plaatsvinden.

Artikel 10 – Afname

1.      De opdrachtgever is genoodzaakt medewerking te geven aan het in ontvangst nemen van de producten. Verzuimt de afnemer hierin is RS-Housing gewettigd om de daaraan verbonden kosten door te berekenen aan de opdrachtgever.

2.      In geval van een overeenkomst van koop en verkoop tussen RS-Housing en Opdrachtgever is de Opdrachtgever vanaf het moment van feitelijke aflevering gehouden de afgeleverde zaken tegen brand- en braakschade, diefstal, verduistering, aanspraken van derden en eigen risico te verzekeren. RS-Housing verzekert de zaken tot het moment van aflevering op gebruikslocatie.

Artikel 11 – Levertijden

1.      Zoals is overeengekomen in de overeenkomst.

2.      RS-Housing is gewettigd nieuwe leveringen uit te stellen zolang opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn uitstaande betalingsverplichtingen jegens RS-Housing.

3.      RS-Housing is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van niet-nakomen van levertijden of andere termijnen.

Artikel 12 – Intellectueel eigendom

1.      Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen, octrooien of andere rechten uit de geleverde te verwijderen of wijzigen.

Artikel 13 – Installatie

1.      Opdrachtgever is verplicht gebruikslocatie klaar te hebben voor installatie. Denk hierbij aan nutsvoorzieningen, fundering en aansluitingen zoals watertoevoer, waterafvoer, elektriciteitspunten en internetaansluiting zoals beschrevenen/en of getekend in overeenkomst. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.      RS-Housing of een door haar aangewezen derde partij zal zorgdragen voor het installeren en aansluiten van de producten. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.      Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de keuze van de gebruikslocatie waarop de producten goed en veilig kunnen worden opgesteld en dient er zorg voor te dragen dat de ondergrond voldoende stabiel en stevig is om de producten te dragen en de producten te gebruiken in overeenstemming met hun doel.

4.      De opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat een gebruikslocatie op zijn kosten volledig is geprepareerd, inclusief markering van de precieze gebruikslocatie.

5.      RS-Housing is gerechtigd derden in te schakelen voor uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 14 – Reclames

1.      Indien en voor zover in een Overeenkomst niet in een specifieke afnamekeuring van de Producten is voorzien, dient Opdrachtgever de Producten direct na aflevering volledig te inspecteren. Eventuele reclames over storingen of gebreken met betrekking tot de Producten, waaronder mede te verstaan verschillen in samenstelling of kwaliteit tussen de geleverde Producten en de daarvoor in de Overeenkomst gegeven beschrijving, dienen uiterlijk binnen twee werkdagen na aflevering schriftelijk en gemotiveerd aan RS-Housing te worden gemeld. Storingen of gebreken die aantoonbaar redelijkerwijze niet eerder kon worden ontdekt, dienen onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen zestig dagen na aflevering schriftelijk en gemotiveerd aan RS-Housing te worden gemeld. Overschrijding van deze termijn zal leiden tot een verlies van de rechten van Opdrachtgever om nakoming en/of schadevergoeding of een remedie anderszins te verkrijgen met betrekking tot het desbetreffende gebrek en/of klacht.

2.      Opdrachtgever is gehouden een gebrekkig onderdeel te bewaren en vrachtvrij aan RS-Housing te retourneren, op eerste verzoek van RS-Housing.

3.      Indien en voor zover een reclame door Opdrachtgever gegrond is conform artikel 15.1, heeft Opdrachtgever recht op (naar vrije keuze van RS-Housing te bepalen) hetzij: (1) kosteloos herstel van het gebrek(en) of verbetering van de afgekeurde werkzaamheden dan wel (2) kosteloze vervanging van de Producten of het opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden. Reclames worden niet geaccepteerd indien de gebreken het gebruik van de Producten niet verhinderen of wezenlijk belemmeren.

4.      Reclames en klachten anderszins over de werkzaamheden, Producten en/of het factuurbedrag schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever aan RS-Housing niet op.

5.      Retournering van de Producten kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van RS-Housing, onder door RS-Housing te bepalen voorwaarden.

Artikel 15 – Vergunningen

1.      De opdrachtgever is verantwoordelijk om op zijn kosten tijdig voor levering het gebruik en ontmanteling van de producten op basis van de wet of anderszins benodigde vergunningen en goedkeuringen beschikt.

Artikel 16 – Wanprestatie

1.      RS-Housing is bevoegd om de Overeenkomst (met onmiddellijke ingang) geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever indien Opdrachtgever: ·a. haar eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of surséance van betaling vraagt of heeft verkregen; of
b. een wezenlijke wijziging in haar activiteiten en/of juridische en/of organisatorische organisatie ondergaat, haar activiteiten staakt of sterk vermindert, het vrije beheer of een aanzienlijk gedeelte van haar vermogen verliest door bijvoorbeeld beslag, insolventie, onder curatele of versterkt toezicht wordt geplaatst; of
c. tekortschiet in de nakoming van een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst en, nadat zij door RS-Housing schriftelijk in gebreke is gesteld met een redelijke termijn voor herstel, nog steeds in gebreke is ter zake; of
d. tekortschiet en nakoming onmogelijk is, een situatie als bedoeld in artikel 6:83 BW zich voordoet of een tekortschieten herhaalt dat eerder onderwerp was van de ingebrekestelling als bedoeld onder c hierboven; of
e. een wijziging in haar zeggenschap ondergaat; of
f. Opdrachtgever nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen.
g. In dergelijke gevallen wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zijn alle vorderingen van RS-Housing op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en geschiedt de ontbinding onverminderd RS-Housing ’s overige rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes, rente en het recht op schadevergoeding. RS-Housing is niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever in geval van beëindiging van de Overeenkomst conform het in dit artikellid bepaalde.

2.      In het geval dat een derde een zekerheidsrecht heeft op een Product (verder te noemen: “de zekerheidsgerechtigde”), dat eigendom is van RS-Housing, eindigt de Overeenkomst tussen partijen met onmiddellijke ingang in het geval dat RS-Housing in staat van faillissement komt te verkeren en/of de zekerheidsgerechtigde van RS-Housing afgifte van het Product vordert op grond van niet nakoming van de verplichtingen van RS-Housing jegens de zekerheidsgerechtigde. RS-Housing is in dat geval niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever. Daarenboven heeft de Opdrachtgever in dat geval geen retentie- of opschortingsrecht. RS-Housing en de Opdrachtgever sluiten in dat kader tevens de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek geheel uit.

3.      Ingeval zich een situatie voordoet als bedoeld in lid 1 is RS-Housing c.q. een door haar aan te wijzen derde gerechtigd de Producten terug te nemen, vrij van alle rechten van Opdrachtgever en zonder de verplichting om de Producten weer terug te leveren aan Opdrachtgever. In het geval zoals omschreven in een van de bovenstaande leden is RS-Housing c.q. een door haar aan te wijzen derde gerechtigd om de terreinen en gebouwen van Opdrachtgever te betreden om de Producten in bezit te nemen. Opdrachtgever is verplicht de nodige maatregelen te nemen om RS-Housing in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren en dient zaken die niet door RS-Housing zijn geleverd die zich in de Producten bevinden tijdig te verwijderen. RS-Housing is niet aansprakelijk voor de zaken die zich op het moment van inbezitneming bevinden in de Producten die zijn geleverd door RS-Housing.

Artikel 17 – Aansprakelijkheid

1.      Behalve in geval van dwingendrechtelijke wetsregels, zoals regels betreffende productenaansprakelijkheid, is de aansprakelijkheid van RS-Housing uitdrukkelijk beperkt tot de verplichtingen uit hoofde van artikel 14. Om die reden is RS-Housing in verband met de verkoop van Producten niet aansprakelijk voor (overige) schade, inclusief gevolgschade of schade als gevolg van aanspraken van derden jegens Opdrachtgever.

2.      Met inachtneming van het bepaalde in de eerste zin van artikel 17.1 is RS-Housing voor schade van welke aard ook die is ontstaan (direct of indirect) door de Producten of door het gebruik daarvan of door de ongeschiktheid voor het doel waarvoor Opdrachtgever de Producten heeft gebruikt niet aansprakelijk.

3.      Voor schade van welke aard dan ook veroorzaakt door handelingen of verzuim door personeel in dienst bij RS-Housing of andere personen van wiens diensten RS-Housing gebruik maakt, daaronder begrepen aanbevelingen of adviezen door deze personen voor de toepassing en het gebruik van de Producten is RS-Housing niet aansprakelijk.

4.      Ingeval RS-Housing niet als producent conform artikel 6:187 e.v. BW kan worden aangemerkt, is Opdrachtgever gebonden zich, in geval van een claim wegens letselschade of schade aan in de privésfeer te gebruiken goederen, niet tot RS-Housing maar uitsluitend direct tot de producent van het desbetreffende Product te wenden.

5.      Opdrachtgever is gehouden RS-Housing en door hem ingeschakelde derde partijen te vrijwaren in geval van aanspraken van derden in verband met het bestaan en/of het gebruik van de Producten ter zake van schade waarvoor RS-Housing op grond van de Overeenkomst niet aansprakelijk is.

6.      Opdrachtgever zal personeelsleden van RS-Housing en andere door RS-Housing voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde personen nimmer persoonlijk aanspreken.

7.      RS-Housing is niet aansprakelijk voor, noch geeft enige garantie voor de gesteldheid of geschiktheid van de faciliteiten die beschikbaar zijn op de Gebruikslocatie.

8.      Ingeval RS-Housing, ondanks het bovenstaande, op basis van de beginselen van redelijkheid en billijkheid toch gehouden zou zijn tot betaling van schadevergoeding. erkent Opdrachtgever uitdrukkelijk dat de aansprakelijkheid van RS-Housing jegens Opdrachtgever, contractueel dan wel anderszins, in ieder geval is beperkt tot het risico en het bedrag dat door RS-Housing, mede in aanmerking genomen de prijs van het door RS-Housing geleverde en wat in de branche gebruikelijk is, redelijkerwijs is te verzekeren, dan wel, voor zover dit lager is, de betreffende contractsom, waarbij de aansprakelijkheid van RS-Housing voor persoonlijk letsel en voor materiële schade aan de Producten en eigendommen van Opdrachtgever en van derden tot ten hoogste het door de verzekeraar van RS-Housing uitgekeerde bedrag in totaal per reeks van gebeurtenissen met een en dezelfde oorzaak zal belopen.

9.      De aansprakelijkheidsbeperkingen in dit artikel gelden niet in geval van opzet en/of bewuste.

Artikel 18 – Overmacht

1.      Indien RS-Housing haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet behoorlijk kan nakomen, direct of indirect ten gevolge van omstandigheden of oorzaken die buiten haar redelijke invloedssfeer zijn gelegen (“Overmacht”), RS-Housing niet aansprakelijk voor enige schade van Opdrachtgever en wordt de nakoming van de verplichtingen van RS-Housing opgeschort tot het moment dat RS-Housing weer in staat is de werkzaamheden op de overeengekomen wijze te hervatten.

2.      Indien er zich aan de kant van RS-Housing een overmachtssituatie voordoet die gedurende één maand heeft voortgeduurd, is RS-Housing gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, de Overeenkomst door een daartoe strekkende mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van RS-Housing op betaling door Opdrachtgever voor reeds door RS-Housing verrichte prestaties voordat sprake was van een Overmachtssituatie. De genoemde termijn van één maanden zal niet gelden indien het van RS-Housing in redelijkheid niet gevergd kan worden dat de Overeenkomst na het intreden van de Overmachtssituatie nog langer voortduurt. In geval van beëindiging heeft Opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding.

3.      Onder Overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor RS-Housing tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals onder meer brand, weersomstandigheden waardoor, zoals gebruikelijk is in de bouw, niet kan worden gewerkt (zoals vorst), werkstaking of werkuitsluiting, oproer, oorlog, overheidsmaatregelen zoals invoer- of uitvoerbeperkingen, in gebreke blijven van toeleveranciers, transportproblemen, natuurrampen, storingen in het bedrijf van RS-Housing of in dat van toeleveranciers, elektriciteitsstoringen, diefstal of verduistering uit RS-Housing magazijnen of werkplaatsen en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van RS-Housing kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens Opdrachtgever (verder) nakomt. Overmacht van RS-Housing toeleveranciers wordt tevens geacht Overmacht te zijn van RS-Housing.

Artikel 19 – Bescherming persoonsgegevens

1.      RS-Housing verzamelt en verwerkt informatie betreffende Opdrachtgever en functionarissen, werknemers, relaties of vertegenwoordigers van Opdrachtgever (persoonlijke gegevens) in verband met het beheer van de relatie met Opdrachtgever en de uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtgever stemt ermee in dat RS-Housing de persoonlijke gegevens verwerkt voor die doeleinden. Opdrachtgever stemt er voorts mee in dat RS-Housing persoonlijke gegevens bekend maakt aan haar leveranciers of aan derden, indien dit noodzakelijk is in het kader van voornoemde doeleinden. Opdrachtgever zal RS-Housing in verband met het bovenstaande, schadeloos stellen en vrijwaren ter zake vorderingen van derden (waaronder eventuele vorderingen van bovengenoemde functionarissen, werknemers, relaties of vertegenwoordigers en/of toezichthouders en autoriteiten).

Artikel 20 – Garanties

1.      RS-Housing geeft één jaar garantie. Inachtneming dat er met de producten op een correcte en daarvoor bedoelde manier gebruikt worden.

2.      Voor alle elektronische producten die RS-Housing toepast in zijn producten beroept RS-Housing zich op de garanties van de toeleveranciers.

Artikel 21 – Toepasselijk Recht/Bevoegde rechter

1.      Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

2.      Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met een Overeenkomst zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het gebied waarbinnen RS-Housing is gevestigd, onverminderd het recht van Opdracht-nemer een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter binnen het gebied waarbinnen Opdrachtgever is gevestigd).

Artikel 22 – Wijzigingen

1.      RS-Housing is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Opdrachtgever wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard indien RS-Housing niet binnen 14 dagen na de schriftelijke mededeling van RS-Housing dat wijziging zal plaatsvinden een schriftelijk protest daartegen heeft ontvangen.

 Artikel 23 – Rangorde

1.      Bepalingen uit de overeenkomst hebben voorrang op bepalingen uit de algemene voorwaarden als deze tegenstrijdig zijn met elkaar.

Artikel 24 – Eigendomsvoorbehoud

1.      Alle door RS-Housing geleverde of te leveren zaken blijven eigendom van RS-Housing, zolang de Opdrachtgever alle facturen niet heeft voldaan.

2.      Indien en voor zolang het eigendom van de geleverde of te leveren zaken bij RS-Housing berusten, mag de Opdrachtgever deze zaken niet vervreemden of bezwaren, verhuren, verpanden of onder welke benaming dan ook aan derden ter beschikking te stellen.

3.      Als de Opdrachtgever lid 2 van dit artikel overtreedt, verbeurt de Opdrachtgever een op vordering van RS-Housing door de Opdrachtgever aan RS-Housing te betalen boete van 1,5 maal het openstaande factuurbedrag, zulks onverminderd het recht van RS-Housing tot vergoeding van schade indien en voor zover deze voormelde boete te boven mocht gaan. 

Translate »